Thông tin Công trình đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2015

3/10/2016 10:41:26 AM


1. Tên công trình: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính cước online vOCS - Viettel Online Charging System

2. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel, Tập đoàn Viễn thông Quân đội

3. Đại diện tác giả: Ông Nguyễn Đức Hải