Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo

7/29/2016 4:00:00 PM


ThutruongHVBAO.jpg

Họ và tên: Hoàng Vĩnh Bảo

Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 15/5/1961

Quê quán: Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

Email: hvbao@mic.gov.vn

 
 
- Phụ trách lĩnh vực: Thông tin, tuyên truyền.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Báo VietNamNet; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.