VBQPPL về an toàn an ninh thông tin

5/14/2019 2:59:00 PM


Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
1671/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin 10/10/2019
13/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư An toàn thông tin Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 15/10/2018
1616/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin 5/10/2018
469/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 3/4/2018
468/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 3/4/2018
20/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/9/2017
632/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định CNTT, điện tử, An toàn thông tin Ban hành danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 06/6/2017
3024/BTTTT-VNCERT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Công văn điều hành
CNTT, điện tử
01/09/2016
1411/QĐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
CNTT, điện tử
11/08/2016
85/2016/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
CNTT, điện tử
01/07/2016
108/2016/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
CNTT, điện tử
01/07/2016
898/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
27/05/2016
86/2015/QH13
Quốc hội
Luật
Viễn thông, CNTT, điện tử
19/11/2015
1883/QĐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Cơ cấu tổ chức
02/11/2015
893/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
19/06/2015
1281/QĐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức
09/09/2014
05/2014/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Lĩnh vực khác
19/03/2014
99/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
14/01/2014
22/2013/QĐ-UBND
Khác
Quyết định
CNTT, điện tử
08/08/2013
23/2011/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác
11/08/2011
20/2011/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, CNTT, điện tử
01/07/2011
1790/BTTTT-VNCERT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Công văn điều hành
CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác
20/06/2011
897/CT-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị
CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác
10/06/2011
25/2010/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
CNTT, điện tử
15/11/2010
36/2010/QĐ-UBND
Khác
Quyết định
CNTT, điện tử
12/11/2010
04/CT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ thị
Viễn thông
11/10/2010
884/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
CNTT, điện tử
21/06/2010
63/QÐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
CNTT, điện tử
13/01/2010
06/2008/TTLT-BTTTT-BCA
Liên bộ, Ngành
Thông tư
Viễn thông, Lĩnh vực khác
28/11/2008
30/2007/CT-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị
Viễn thông
13/12/2007
06/2004/CT-BBCVT
Bộ Bưu chính, Viễn thông
Chỉ thị
Viễn thông
07/05/2004
71/2004/QÐ-BCA(A11)
Khác
Quyết định
Lĩnh vực khác
29/01/2004