Thông tin liên hệ

9/6/2018 1:43:00 AM


1. Các nội dung liên quan đến chính sách, văn bản QPPL về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đầu mối liên hệ: Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT, điện thoại 024 3943 8204, email: nthuong@mic.gov.vn

2. Các nội dung liên quan đến quá trình triển khai kết nối hệ thống thông tin

Đầu mối liên hệ: Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, điện thoại: 0902 170 982, email: tqtuan@mic.gov.vn

3. Các nội dung liên quan đến dịch vụ nhận gửi nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đầu mối liên hệ: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, điện thoại: 1900 54 54 81, email: vanphong@vnpost.vn