Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyên điện tại Viettel Kiên Giang

6/18/2019 6:10:00 PM


Xem chi tiết nội dung kết luận thanh tra tại tệp đính kèm./.