Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Tạp chí Đồng hành Việt

11/19/2020 2:54:00 PM

Kết luận thanh tra số 1027/KLKT-TTra ngày 17/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra vui lòng xem tại tệp đính kèm.