Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành năm 2020 (vòng 2)

2/26/2021 4:56:00 PM

Thông báo số 140/TB-CXBIPH ngày 26/02/2021 của Cục Xuất bản, In và Phát hành. Nội dung chi tiết xem tại đây.