Thông báo kết quả thi tuyển vòng II kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

6/25/2021 4:41:00 PM


Ngày 24/6/2021, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã ra Thông báo số 33/TB-NEAC thông báo kết quả thi vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2021.

Nội dung thông báo xem tại đây

NEAC