Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại Nhà xuất bản TTTT năm 2021

9/13/2021 3:46:00 PM


Thông báo 158/TB-NXB TTTT ngày 10/09/2021 của NXB TTTT, nội dung chi tiết xem tại đây.

NXB TTTT