Kết quả tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

3/15/2023 2:31:00 PM

 Quyết định 386/QĐ-BTTTT ngày 14/03/2023 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định  số 140/2017/NĐ-CP.