Trung tâm Thông tin

5/15/2019 11:11:00 AM


Trung tâm Thông tin là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất các hoạt động thông tin và tư liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ.
 
Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trung tâm Thông tin có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Information Center (viết tắt là IC).
Văn thư Trung tâm Thông tin:
ĐT: 024. 35563457
 
Giám đốc:
Ông Võ Quốc Trường
ĐT:024.35563459
 
Phó Giám đốc: 
Ông Hồ Sỹ Lợi
ĐT: 024.35563464
 
Ông Ngô Quang Huy
ĐT: 024.35563458
Email: huynq@mic.gov.vn
 
Phòng Cổng Thông tin điện tử:
Trưởng phòng: Ông Đỗ Tiến Thắng
ĐT: 024. 35563462
 
Phòng Hạ tầng kỹ thuật:
Trưởng phòng: Ông Bùi Văn Hưng
ĐT: 024. 35563460
Phó trưởng Phòng: Ông Đào Thanh Bình
ĐT: 024. 35563460
 
Phòng Thông tin:
Trưởng phòng: Ông Lê Quang Sơn
ĐT: 024. 35563461
Email: lqson@mic.gov.vn
    
Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng: Ông Đinh Trung Dũng
ĐT: 024.35563457
Email: dtdung@mic.gov.vn 
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng: Phan Chính Mơ
ĐT: 024.35563463
Email: pcmo@mic.gov.vn
 
Hỗ trợ thông tin trên  hệ thống dùng chung Văn bản điều hành, Thông tin nội bộ: 024.35563462
 
Hỗ trợ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử: 024.35563461
 
Hỗ trợ Hệ thống thư điện tử công vụ: 024.35563460
 
Trung tâm Thông tin có  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1355/QĐ-BTTTT ngày 15/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.