Vụ Quản lý doanh nghiệp

3/10/2016 3:49:00 PM


Vụ Quản lý doanh nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ quyết định thành lập hoặc được giao quản lý (sau đây gọi chung là doanh nghiệp thuộc Bộ); tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về doanh nghiệp và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)
Điện thoại: 024.39454461
Email: vanthuqldn@mic.gov.vn
 
Vụ trưởng:

ĐT: 024.39433999
 
Phó Vụ trưởng:
- Ông Đỗ Phương Đông
ĐT: 024.39431555
Email: dophuongdong@mic.gov.vn
-  Ông Phạm Quang Tú
 
Vụ Quản lý doanh nghiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 10/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp.