Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 07/12/2021

Phòng chống tác hại của thuốc lá

Khuyến nghị cho Việt Nam trong quản lý sản phẩm thuốc lá mới

Khuyến nghị cho Việt Nam trong quản lý sản phẩm thuốc lá mới

(05/10/2020)

Việc cho phép thuốc lá mới lưu hành trong thị trường là không phù hợp với các nguyên tắc phòng chống tác hại thuốc lá đã được quy định trong luật phòng chống tác hại của thuốc lá & Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá.