Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 16/05/2022

TĂNG CƯỜNG Ý THỨC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Hà Giang: Giám sát hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

03/11/2017 16:03 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 17 – 24/10, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh Hà Giang tổ chức giám sát về hoạt động PCTH thuốc lá tại 04 huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Bắc Mê. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy 90% đơn vị tuyến huyện và 80% đơn vị tuyến xã thực thi nghiêm việc xây dựng môi trường không khói thuốc.


Đoàn giám sát và Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá các huyện giám sát tại một số đơn vị tuyến huyện và một số cơ quan cấp xã về hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc như: Kế hoạch phòng chống tác tại thuốc lá theo năm hoặc giai đoạn; Đưa nội dung cấm hút thuốc lá vào nội quy của đơn vị; Tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức người lao động trong đơn vị ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc; Treo biển cấm hút thuốc theo quy định; Hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.
 
Kết quả giám sát cho thấy việc xây dựng môi trường không khói thuốc đã được các cơ quan đơn vị chú trọng triển khai thực hiện. Có tới 90% đơn vị tuyến huyện và 80% đơn vị tuyến xã thực thi nghiêm việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Điều này là một tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống tác hại của tỉnh nhà, góp phần thực thi nghiêm Luật PCTH thuốc lá.
 
Từ khi Luật PCTHTL có hiệu lực, Ban Chỉ đạo PCTHTL của tỉnh tổ đã chức các đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện. Sau mỗi đợt kiểm tra, các hoạt động PCTHTL lại được chấn chỉnh, đẩy mạnh.
 
Đến nay, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều đã triển khai thực hiện Luật và thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL, chỉ đạo thực hiện công tác PCTHTL của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Nhiều sở, ngành, địa phương đã xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Đồng thời tổ chức treo dán tranh ảnh, băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTHTL.

TH

Lượt truy cập: 671

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)