Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.79. Hướng dẫn thi hành

29/12/2015 14:35 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.79. Hướng dẫn thi hành.
(Điều 79 Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. 

Lượt truy cập: 11088

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)