Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.54. Nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin

29/12/2015 10:40 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.54. Nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin
(Điều 54Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Cơ sở hạ tầng thông tin phải được phát triển để bảo đảm chất lượng và đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm sự phát triển cơ sở hạ tầng thông tin phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; có biện pháp đồng bộ để ngăn chặn những hành vi lợi dụng cơ sở hạ tầng thông tin vi phạm quy định 0 của Luật này. 

Lượt truy cập: 2927

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)