Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.32. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại trên môi trường mạng

29/12/2015 08:40 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.32. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại trên môi trường mạng
(Điều 32Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Trường hợp người mua nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng mà hệ thống nhập tin không cung cấp khả năng sửa đổi thông tin, người mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:
1. Thông báo kịp thời cho người bán biết về thông tin nhập sai của mình và người bán cũng đã xác nhận việc nhận được thông báo đó;
2. Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.
 
Điều 3.2.NĐ.5.14. Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử
(Điều 14 Nghị định số 52/NĐ-CP/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013)
1. Trường hợp một người mắc phải lỗi nhập thông tin trong một chứng từ điện tử được sử dụng để trao đổi với hệ thống thông tin tự động của bên khác nhưng hệ thống thông tin tự động này không hỗ trợ cho người đó sửa lại lỗi thì người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà người đó đại diện có quyền rút bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi nếu đáp ứng hai điều kiện sau:
a) Ngay khi biết có lỗi, người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà người đó đại diện thông báo cho bên kia về lỗi và nêu rõ đã mắc phải lỗi trong chứng từ điện tử này;
b) Người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà người đó đại diện vẫn chưa sử dụng hoặc có được bất kỳ lợi ích vật chất hay giá trị nào từ hàng hóa, dịch vụ nhận được từ bên kia.
2. Quyền rút bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi không ảnh hưởng tới trách nhiệm giải quyết hậu quả các lỗi phát sinh ngoài những quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Lượt truy cập: 2741

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)