Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu

30/11/2017 10:06 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.47. Quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu
1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng thiết bị gây nhiễu để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Cơ quan, tổ chức không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trong trường hợp đặc biệt cần thiết sử dụng thiết bị gây nhiễu phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
2. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này khi sử dụng thiết bị gây nhiễu phải thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu.
3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu.

 

Lượt truy cập: 3576

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)