Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/12/2022

Kết luận thanh tra

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa

(01/12/2022)

Kết luận kiểm tra số 1228/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú

(01/12/2022)

 Kết luận kiểm tra số 1227/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú của Cục Xuất bản, In và Phát hành.