Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

Lĩnh vực Viễn thông

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đã được cấp phép tới tháng 1/2014

(22/01/2014)
   Danh sách này bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ truy nhập Internet và khác so với danh sách doanh nghiệp Internet trước đây (bao gồm cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Kết nối Internet, Truy nhập Internet và ứng dụng Internet trong viễn thông).