Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

TÀI LIỆU

Báo cáo chuyên đề tuần 39 – Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)

05/10/2022 09:23 SA Xem cỡ chữ

Xem toàn văn báo cáo tại đây.

Lượt truy cập: 1368

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)