Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2024

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

(05/02/2024)

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTra ngày 26/01/2023 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI.

Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa

(05/02/2024)

Ngày 15/01/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 01/KL-TTra ngày 09/1/2024 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đối với Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa.

Thông báo nội dung chính kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Kinh tế nông thôn

(05/01/2024)

Ngày 29/12/2023, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 1825/KL-TTra ngày 28/12/2023 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Kinh tế nông thôn (sau đây gọi tắt là Tạp chí).