Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/07/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động

Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến đề nghị xét khen thưởng Huân chương Lao động . Để đảm bảo chất lượng xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị khen thưởng, Vụ Thi đua khen thưởng - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ xin thông báo và tóm tắt thành tích của doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp đến toàn thể cán bộ công chức Ngành Thông tin và Truyền thông biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với doanh nghiệp trên.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Đăng tải thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc ( Bà Vũ Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính)

Ngày bắt đầu 22/07/2021 Ngày hết hạn 03/08/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ngày bắt đầu 21/07/2021 Ngày hết hạn 21/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin và tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngày bắt đầu 21/07/2021 Ngày hết hạn 21/09/2021
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng

Ngày bắt đầu 21/07/2021 Ngày hết hạn 21/09/2021
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến”

Ngày bắt đầu 19/07/2021 Ngày hết hạn 19/09/2021
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”

Ngày bắt đầu 19/07/2021 Ngày hết hạn 19/09/2021
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành”

Ngày bắt đầu 15/07/2021 Ngày hết hạn 15/09/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Ngày bắt đầu 15/07/2021 Ngày hết hạn 15/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày bắt đầu 09/07/2021 Ngày hết hạn 09/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Ngày bắt đầu 06/07/2021 Ngày hết hạn 06/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 05/07/2021 Ngày hết hạn 05/09/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày bắt đầu 05/07/2021 Ngày hết hạn 05/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

Ngày bắt đầu 05/07/2021 Ngày hết hạn 05/09/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Ngày bắt đầu 30/06/2021 Ngày hết hạn 30/08/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 30/06/2021 Ngày hết hạn 30/08/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày bắt đầu 25/06/2021 Ngày hết hạn 25/08/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngày bắt đầu 11/06/2021 Ngày hết hạn 11/08/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 10/06/2021 Ngày hết hạn 10/08/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý