Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/12/2021

Thanh tra - Kiểm tra

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hợp tác quốc tế với Lào

(28/12/2009)
Sáng nay, ngày 28/12/2009, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bắt đầu chương trình làm việc mang tính chất hợp tác quốc tế với Đoàn Cục Thanh tra - Bộ Thông tin và Văn hóa Lào. Đây là lần đầu tiên giữa Lào và Việt Nam có chương trình hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông.