Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/10/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(08/09/2021)

Ngày 30/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 với một trong các mục tiêu tổng quát đưa Việt Nam đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Để đạt được mục tiêu tổng quát, một nội dung Chính phủ đề ra là triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch covid-19 diễn biến phức tạp

Rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch covid-19 diễn biến phức tạp

(27/08/2021)

Qua kiến nghị của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những vướng mắc, khó khăn do các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế thuộc các lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến 79 luật, 03 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp, rà soát một số nội dung cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay để tháo gỡ vướng mắc quy định trong 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 10 Bộ. Ngày 14/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1079/CĐ-TTg về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thúc đẩy phát triển không gian Internet

Thúc đẩy phát triển không gian Internet

(12/08/2021)

Nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Với mục tiêu chủ đạo sửa đổi, bổ sung để tạo không gian mới, thúc đẩy cho phát triển, Dự thảo đã mở rộng không gian tài nguyên Internet (tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ IP, số hiệu mạng ASN), mở rộng phạm vi cho phép sử dụng tài nguyên đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tổ chức; Bổ sung quy định ưu tiên trong đăng ký sử dụng tên miền “.vn”; Đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng tối đa phương thức trực tuyến, hồ sơ điện tử, liên thông dữ liệu đảm bảo chính xác thông tin, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức đăng ký sử dụng tài nguyên Internet.

6 tháng cuối năm 2021 cần đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

6 tháng cuối năm 2021 cần đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

(26/07/2021)

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 cần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Đối với các địa phương thì cần đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính. Tích cực đối thoại với doanh nghiệp, người dân, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.