Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/12/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhóm lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhóm lĩnh vực bưu chính, viễn thông

(07/06/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc rà soát và dự kiến Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh nhóm lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Phương án cắt giẳm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Phương án cắt giẳm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

(07/06/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc rà soát và dự kiến Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.


Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực KH&CN

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực KH&CN

(04/06/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc rà soát và dự kiến Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh lĩnh vực khoa học và công nghệ để cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia góp ý hoàn thiện Phương án.

Bộ TT&TT xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2021-2025

Bộ TT&TT xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2021-2025

(03/06/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã triển khai rà soát và xây dựng dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2020-2025 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.