Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 09/08/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(06/02/2012)
Ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi

(04/02/2012)
Các kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2011 một lần nữa cho thấy quyết tâm của Chính phủ đối với công tác cải cách thủ tục hành chính. Quyết tâm này hướng đến mục tiêu nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.