Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/12/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Chính thức đơn giản hóa các Thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chính thức đơn giản hóa các Thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(19/12/2010)
Theo Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ mới ban hành chính thức đơn giản hóa các Thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều thủ tục không cần thiết đã được bãi bỏ hoặc quy định cụ thể nhằm giúp người dân dễ thực hiện.