Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/05/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và truyền thông

(03/08/2011)
Ngày 29/07/2011, Bộ TT& TT có quyết định 1175/ QĐ- BTTTT về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Thông tin và truyền thông. Đối tượng áp dụng của quy chế bao gồm các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.