Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/06/2022

Tin tức

Quản lý việc sử dụng tên định danh để góp phần ngăn chặn tin nhắn rác, phát triển kênh truyền thông quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử

(21/09/2020)

Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác thay thế cho Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và số 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Nghị định được ban hành với mục tiêu quản lý việc sử dụng tên định danh, qua đó không chỉ góp phần ngăn chặn tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác vi phạm pháp luật mà còn tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của kênh truyền thông quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi lành mạnh, hiệu quả.

Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại

(26/08/2020)

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo quy định tốt hơn trong bối cảnh đại dịch covid 19

Cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo quy định tốt hơn trong bối cảnh đại dịch covid 19

(12/08/2020)

Ngày 11/8/2020, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cùng một số cơ quan, tổ chức quốc tế tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành quy định tốt ASEAN-OECD (GRPN) lần thứ 6 năm 2020 với chủ đề Quy định tốt hơn để khôi phục sau đại dịch Covid-19, qua đó trao đổi, thảo luận về việc cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo ra các quy định tốt hơn để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ xã hội.

 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”

(04/08/2020)

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, tổ chức vào ngày 02 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105NQ-CP ngày 14/7/2020.