Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/12/2021

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nỗ lực bền bỉ cải cách thủ tục hành chính trong suốt thời gian qua của Chính phủ

21/07/2021 16:37 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Theo bản công bố mới được Bộ Nội vụ phát hành cuối tháng 6/2021 về Chỉ số cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Chính phủ, các bộ, ngành coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả năm 2020 cũng như trong cả nhiệm kỳ của Chính phủ.


20210721-m01.jpg

Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, giải pháp cấp bách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử; đẩy mạnh giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19. Các bộ, ngành đã tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, thể hiện quyết tâm cao trong việc loại bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Giai đoạn 2016-2020, các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 50 văn bản quy phạm pháp luật cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt gần 63%); Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 30/120 thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm 6.776/9.926 (đạt 68%) danh mục dòng hàng kiểm tra chuyên ngành. Theo xếp hạng về môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia và xếp thứ 5 trong ASEAN; về năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới, giai đoạn 2018-2020, Việt Nam tăng 10 bậc, từ 77 lên 67/141 quốc gia. Kết quả này được đánh giá có mức độ cải thiện về chất lượng cao hơn so với mức trung bình của thế giới, là một trong những minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong cải cách TTHC trong suốt thời gian qua.

Trong năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Các bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong cải cách TTHC, cụ thể là công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; đánh giá tác động quy định TTHC; tích cực rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, xây dựng và cập nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử, quy trình liên thông để thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC. Nhiều bộ đã ban hành quyết định công bố nhóm TTHC liên thông thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện. Năm 2020, đã có nhiều bộ thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC với nhiều cách thức khác nhau đảm bảo theo quy định của Chính phủ.

Đóng góp vào thành quả chung của Chính phủ, năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ 10/17 bộ, cơ quan ngang bộ về cải cách hành chính; trong đó, điểm và chỉ số thành phần cải cách TTHC xếp thứ 7/17 bộ, cơ quan ngang bộ (cao hơn so với xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính chung của Bộ Thông tin và Truyền thông).

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 651

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)