Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28/01/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Sửa đổi Điều 170 Luật Doanh nghiệp đã giải cứu hàng loạt doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Sửa đổi Điều 170 Luật Doanh nghiệp đã giải cứu hàng loạt doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

(07/08/2013)
Ngày 20/6/2013, Luật sửa đổi bổ sung Điều 170 Luật Doanh nghiệp (Luật số 37/2013/QH13) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2013.
Hướng dẫn thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Hướng dẫn thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

(11/07/2013)
Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai điện tử theo thời gian 24giờ/ngày và 7 ngày/tuần.
Gia Lai: Hướng đến nền hành chính hiện đại

Gia Lai: Hướng đến nền hành chính hiện đại

(10/07/2013)
Trọng tâm cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được UBND tỉnh xác định là cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dịch vụ hành chính và hành chính công. Theo đó, việc hiện đại hóa hành chính bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC là yêu cầu không thể thiếu trong việc hướng đến nền hành chính hiện đại.

Đảm bảo tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ kịp thời, thống nhất và đồng bộ

(09/07/2013)
Xuất phát từ các yêu cầu mới của nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính,ngày 05 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.