Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

TIN TỨC

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

23/05/2014 13:54 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.


 Theo đó, Quỹ thực hiện chức năng quản lý tài chính để hỗ trợ kinh phí kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích cho việc triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) quản lý, điều phối thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

 Tám nhiệm vụ trọng tâm mà Quỹ được giao đó là: Tiếp nhận đóng góp từ các doanh nghiệp viễn thông, viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hỗ trợ tài chính thông qua cấp phát kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Tổ chức triển khai kế hoạch đóng góp và hỗ trợ tài chính của Quỹ hiệu quả và đúng tiến độ; Quản lý nguồn thu, chi và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật; Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí do Quỹ hỗ trợ; Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ; Chấp hành chế độ báo cáo nghiệp vụ, tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra đối với Quỹ theo quy định; Trong trường hợp cần thiết, Quỹ có thể ủy thác việc thực hiện một số nghiệp vụ về cấp phát kinh phí qua Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích; Đảm bảo cân đối giữa kế hoạch thu với kế hoạch chi và phù hợp với tiến độ giải ngân cho các chương trình, đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do Quỹ hỗ trợ tài chính. Hằng năm, Quỹ được trích một phần từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông để chi cho đầu tư cơ sở vật chất, hoạt động thường xuyên của Quỹ và cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích. Mức trích cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nhưng tối đa không quá 5% tổng số doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ theo quy định. Chế độ tài chính của Quỹ thực hiện theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động…

Quyết định này thay thế các quy định về tổ chức và hoạt động được quy định tại Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt đông của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và Quyết định số 186/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8/11/2014 về thành lập, tổ chức và hoạt đông của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2014.
 

Doãn Mạnh

Lượt truy cập: 2624

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)